Esimiesten kouluttaminen ja tuki

Organisaation muutosprosessin onnistumisessa kriittinen tekijä on usein henkilöstön sitoutuminen ja sitouttaminen prosessiin. Tässä avaintekijöitä ovat yleensä kaikki työnantajan edustajat ja lähiesimiehet toiminnallaan, esimerkillään ja asenteellaan. Muutos, johon voi liittyä esimerkiksi työvoiman vähentämistä, on kuitenkin henkisesti raskas koko henkilöstölle – myös esimiehille, vaikka heidän oma asemansa muutoksessa olisi turvattukin.

Henkilöstöhallinnon asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa siinä, että prosessin suunnittelussa huomioidaan alusta saakka tarve myös henkiselle tuelle ennakollisesti ennen prosessin aloittamista, sen kuluessa ja muodollisen muutosprosessin jälkeen. Usein organisaation tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevinta on huolehtia muutoksen jälkeen työyhteisöön jäävän henkilöstön sopeutumisesta ja sitoutumisesta uudenmuotoiseen toimintarakenteeseen ja mahdolliseen toiminta-ajatuksen sekä -kulttuurin muutokseen.

Työnantajan edustajien ja lähiesimiesten onnistumista omassa tehtävässään muutoksen keskellä helpottaa usein myös se, että heillä on riittävä osaaminen ja ymmärrys tilanteeseen soveltuvasta työlainsäädännöstä. Asiakkaamme ovat kokeneet hyödylliseksi sen, että kaikki työnantajan edustajat ja lähiesimiehet ovat saaneet koulutusta esimerkiksi yhteistoimintamenettelystä ja laillisista edellytyksistä työtehtävien muuttamiseen sekä työvoiman vähentämiseen. Näin on voitu myös pienentää merkittävästi muutosprosessiin liittyviä juridisia riskejä, kun kaikki esimiehet ovat ymmärtäneet, miten työnantajan edustajien on syytä prosessin kuluessa toimia ja miksi.