Tulospalkkio sekä vastaavat kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt

Työnantajalla on usein tarve kannustaa työntekijöitään yhä parempiin suorituksiin ja sitouttaa työntekijät palvelukseensa. Yksi keino tähän on sopia työntekijälle tavoitteiden saavuttamisen perusteella maksettavasta tulospalkkiosta.

Tulospalkkiosta sovitaan usein työ- tai johtajasopimuksessa. Tulospalkkion ehdoista voidaan sopia sopimuksessa yksityiskohtaisesti tai vain viittaamalla työnantajan yleiseen tulospalkkio-ohjelmaan.

Tulospalkkio-ohjelma on useita työntekijöitä varten laadittu ohjelma, jota sovelletaan tasapuolisesti kaikkiin sen piirissä oleviin työntekijöihin. Työnantajalla voi olla useita tulospalkkio-ohjelmia eri työntekijäryhmille. Tulospalkkion saaminen sidotaan asetettuihin tavoitteisiin, jotka voivat liittyä muun muassa työnantajan kokonaisliikevaihtoon tai tulokseen, jonkin yksittäisen yksikön tulokseen ja/tai työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen.

Tulospalkkioihin liittyy usein tulkintaerimielisyyksiä, mistä syystä niiden ehdot on syytä sopia kirjallisesti ja mahdollisimman selkeästi. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi:

et-Z
tulospalkkion määräytymisen perusteet
et-Z
mahdollinen tulospalkkion enimmäismäärä per työntekijä
et-Z
tulospalkkion maksuaikataulu
et-Z

tulospalkkion saamisen erityisedellytykset, esimerkiksi voimassaoleva työsuhde maksuhetkellä

et-Z
työntekijän mahdollisten poissaolojen vaikutus tulospalkkioon
et-Z
työnantajan mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa tulospalkkion ehtoja
et-Z
työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

Tulospalkkio-ohjelman laadinnassa on tärkeä arvioida myös verotusnäkökohdat ja muun muassa se, kerryttääkö tulospalkkio työntekijän eläkettä ja otetaanko se huomioon vuosilomapalkan määräytymisessä.

Tulospalkkion ohella tavallinen kannustin- ja sitouttamiskeino on optioiden tarjoaminen työntekijöille tavanomaisen palkan ja mahdollisesti myös tulospalkkion lisäksi.

Avustamme asiakkaitamme erilaisten kannustinjärjestelmien laadinnassa. Arvioimme asiakkaan kanssa yhdessä järjestelmän tavoitteet, joiden perusteella laadimme mahdollisimman selkeät ehdot. Avustamme asiakkaitamme myös järjestelmiin liittyvissä tulkintaongelmissa ja erimielisyystilanteissa.