Työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki ja se koskee kaikkia työsuhteessa työskenteleviä. Laki säätää työsopimusosapuolten keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Se sisältää sekä pakottavia säädöksiä että säädöksiä, joista voidaan sopia toisin. Työsopimuslaki turvaa työntekijän työsuhteen vähimmäisehdot.

Lisäksi useilla aloilla on solmittu työehtosopimuksia, joiden ehtoja tulee työsopimuslain lisäksi noudattaa kyseisten alojen työsuhteissa. Työehtosopimuksissa sovitaan monia työsuhteen kannalta keskeisiä ehtoja, ja työnantajan on keskeistä tietää, soveltuuko yksi tai useampi työehtosopimus sen toimintaan. Soveltuvan työehtosopimuksen selvittäminen voi toisinaan olla haastavaa ja vaatia laajamittaista arviointia. Avustamme asiakkaitamme soveltuvan ja/tai sopivan työehtosopimuksen selvittämisessä ja valinnassa.

Tyypillisesti työehtosopimuksissa on sovittu yksityiskohtaisesti esimerkiksi asianomaisen alan palkkataulukot. Työehtosopimuksella ei kuitenkaan voida sopia työntekijälle työsopimuslain pakottavia säädöksiä huonommista ehdoista. Työsopimuslakia paremmista työntekijän työsuhteen ehdoista on aina mahdollista sopia työehtosopimuksella.

Työehtosopimus sitoo lähtökohtaisesti työehtosopimuksen solmineita osapuolia eli pääsääntöisesti työnantaja- ja työntekijäliittoa, niiden jäseninä olevia yhdistyksiä sekä yksittäisiä työnantajia ja työntekijöitä. Tällaista sitovuutta kutsutaan normaalisitovuudeksi. Työehtosopimus voi tulla normaalisitovuuden lisäksi sovellettavaksi myös yleissitovuuden perusteella. Yleissitovuus on lakisääteinen järjestelmä, joka turvaa työnantajaliittoon kuulumattomien eli järjestäytymättömien työnantajien työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot. Mikäli työnantajaa ei sido normaali- tai yleissitova työehtosopimus, eikä sovellettavasta työehtosopimuksesta ole sovittu, työnantaja on velvollinen noudattamaan ainoastaan työsopimuslakia.

Oman lukunsa muodostavat lisäksi niin sanotut keskusjärjestösopimukset, jotka sisältävät keskitettyjä ratkaisuja, joissa on usein mukana myös valtiovalta ja lainsäädäntöteitse toteutettavia toimenpiteitä. Näiden voimaantulo edellyttää yleensä, että riittävä määrä liittoja pääsee ratkaisussa asetettujen raamien mukaiseen neuvottelutulokseen. Lisäksi keskusjärjestöt solmivat yleissopimuksia, joissa sovitaan palkkaratkaisuista riippumattomia asioita yhtä sopimuskautta pidemmäksi ajaksi esimerkiksi irtisanomissuojasta, luottamusmiehistä tai lomapalkasta. Yleensä tällaista sopimusta sovelletaan työehtosopimuksen osana.

Sovellettava työehtosopimus määräytyy pääsääntöisesti joko työnantajayrityksen toimialan (ns. toimialaperiaate) tai työntekijän ammatin tai työntekijäliiton jäsenyyden perusteella (ns. ammattialaperiaate). Pääsääntöisesti toimialaperiaate on käytössä teollisuuden yrityksissä ja ammattialaperiaate palvelualoilla.

Konsultoimme asiakkaitamme myös työehtosopimusten soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme laajalti ja syvällisesti perehtyneitä sekä teollisuuden- että palvelualojen työehtosopimuksiin sekä keskusjärjestösopimuksiin. Tunnemme lisäksi julkisen sektorin virka- ja työehtosopimuksia.