Vuokratyövoiman tarjoaminen ja käyttäminen

Vuokratyössä on kyse tilanteesta, jossa työnantaja (yleensä henkilöstönvuokrausyritys) siirtää työntekijän tämän suostumuksella toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön. Tällöin käyttäjäyritykselle siirtyvät työnantajalle muutoin kuuluva oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä muut työnantajavelvoitteet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Vuokratyövoimaa käytetään tyypillisesti oman työvoiman ohella esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseksi tai oman työntekijän poissaolojen aikana.

Vuokratyössä on kolme eri oikeussuhdetta: 1) henkilöstönvuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen sopimussuhde sekä 2) työntekijän suhde työnantajaansa eli henkilöstönvuokrausyritykseen ja 3) käyttäjäyritykseen, jolle työ tehdään. Kaikkiin suhteisiin liittyy huomioitavia oikeudellisia näkökohtia. Meillä on kokemusta kaikkiin kolmeen oikeussuhteeseen liittyvästä juridisesta konsultoinnista.

Yritysten välisessä suhteessa on olennaista osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Huolellisesti laadittu yhteistyö- tai toimeksiantosopimus ennaltaehkäisee riitoja ja antaa hyvän pohjan sujuvalle yhteistyölle. Sopimuksessa on hyvä sopia esimerkiksi työnantajavelvoitteiden jakautumisesta osapuolten kesken sekä palkkion määräytymisestä ja mahdollisuudesta korottaa sitä esimerkiksi työnantajakustannusten noustessa. On tärkeää määritellä myös osapuolten velvollisuus antaa tietoja ja menettely tilanteessa, jossa vuokratyöntekijän työsuoritus on puutteellinen.

Vuokratyötä koskevasta työsopimuksesta on ilmettävä, että kyseessä on vuokratyö. Myös toimeksiantajan ja pääasiallisten työtehtävien nimeäminen on luonnollisesti tärkeää. Vuokratyösopimukset ovat usein määräaikaisia, jolloin lain edellyttämä perusteltu syy määräaikaiselle sopimukselle on määriteltävä työsopimuksessa. Jos määräaikaa ei ole sopimusta tehtäessä tiedossa, sopimukseen on kirjattava sen arvioitu kesto. Vuokratyöntekijälle on tärkeä selvittää, miten työnantajavelvoitteet ovat jakautuneet työnantajan eli henkilöstönvuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken, esimerkiksi kenelle työntekijä toimittaa sairauslomatodistuksen.