Sopimukset työsuhteen päättymisen yhteydessä

Toisinaan työsuhteen päättämisestä tai päättämisen yhteydessä noudatettavista ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken erillisellä sopimuksella. Päättämissopimukset ovat usein molempien osapuolten kannalta varteenotettava vaihtoehto, vaikka lailliset edellytykset päättämiselle olisivat olemassa eikä tarvetta asiasta sopimiselle olisi.

Erilaisia sopimuksia voidaan tehdä niin henkilöön liittyvissä kuin taloudellis-tuotannollisissa päättämistilanteissa. Taustalla olevat perusteet vaikuttavat sopimisessa noudatettavaan menettelyyn, sopimisen ajoitukseen ja sopimuksen sisältöön.

Sopiminen tuottaa monenlaisia hyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle. Sopimalla osapuolten välinen suhde ja mahdolliset erimielisyydet sekä päättymisen yhteydessä noudatettavat menettelytavat ja ehdot saadaan ratkaistua sovinnollisesti. Tällöin vältetään mahdollinen pitkäkestoinen ja lopputulokseltaan epävarma riita ja julkinen oikeudenkäynti.

Sopia voidaan työsuhteen vielä ollessa voimassa, työsuhteen päättämisen yhteydessä, päättämisen jo riitauduttua tai myöhemmin oikeudenkäynnin aikana. Tilanteet ja tarpeet sopimiselle vaihtelevat, ja sopimus neuvotellaan ja laaditaan tapauskohtaisesti kunkin tilanteen erityispiirteet ja sopijapuolten olosuhteet huomioiden.

Harkittavaksi tulevat ehdot muun muassa työsuhteen päättymisen ajankohdasta, työntekovelvoitteesta, erokorvauksesta ja sen suuruudesta, kilpailukiellosta, viestinnästä tai salassapidosta. Lisäksi on huomioitava myös erilaiset vaikutukset työttömyys- tai eläketurvaan.

Työoikeudellinen sääntely on työntekijän suojaksi valtaosin pakottavaa. Puutteellisesti, väärin tai lainvastaisesti laadittu sopimus saattaa aiheuttaa osapuolten tarkoituksen vastaisen lopputuloksen, olla mitätön tai vaikutukseton. Asiantuntemattomasti laadittu sopimus voi johtaa riitaan sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.

Päättämissopimuksesta neuvotteleminen ja sen laatiminen vaativat vahvaa erityisosaamista. Avustamme asiakkaitamme työsuhteen päättämistä koskevassa oikeudellisessa arviossa, sopimusneuvotteluissa sekä sopimusten laadinnassa.