Työsuojelu ja työturvallisuus

Työpaikan työsuojelutoiminta on työnantajan vastuulla, mutta työhyvinvointia on syytä vaalia myös koko työpaikan voimin.

Työsuojelu painottuu yhä enemmän henkiseen työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työpaikan eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva ja kunkin työpaikan tarpeisiin räätälöity työhyvinvointiohjelma edesauttaa työkykyä ja estää ongelmatilanteiden syntymistä. Monet ongelmatilanteet voidaan välttää aktiivisilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä.

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin erityisasiantuntija, joka auttaa lähes kaikissa tilanteessa, mutta työnantaja ei voi ulkoistaa vastuutaan työsuojelusta ja työhyvinvoinnista. On suositeltavaa rakentaa toimiva yhteistyö ja sopia yhteiset pelisäännöt työterveyshuollon palvelutarjoajan kanssa.

Joskus työsuojeluun liittyy myös juridisia kysymyksiä. Silloin me autamme arvioimaan tilannetta ja eri etenemisvaihtoehtoja. Lähestymme asiaa juridiikan lisäksi aina hyvän henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Meillä on vankka kokemus myös käytännön työsuojelutoiminnasta ja esimiehen roolista henkisen työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Tavoitteenamme on löytää oikea ratkaisu kuhunkin tilanteeseen.

Konsultoimme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Toistuvat sairauspoissaolot ja alentunut työkyky
Työtehtävien muutostarpeet ja esimiehen toimintamahdollisuudet
Osatyökyvyttömyys, osasairauspäiväraha ja työkokeilut
Työpaikkakiusaamisen kokemukset – juridinen ja HR-lähtöinen ongelmanratkaisu
Yhteistyö ja vastuunjako työterveyshuollon kanssa
Yhteydenpito työsuojeluviranomaiseen