Työoikeudelliset rikosprosessit

Toimistomme asianajajilla on laaja ja monipuolinen kokemus työrikosoikeudenkäynneissä avustamisesta. Avustamme asiakkaita sekä yhteydenpidossa työsuojeluviranomaiseen että mahdollisissa tutkinta- ja oikeusprosesseissa esimerkiksi työturvallisuus- ja työsyrjintärikoksissa.

Työrikosprosesseissa on erityispiirteitä, joiden vuoksi työrikoksiin erikoistuneen asiamiehen käyttäminen on suositeltavaa. Työrikosprosessien hoitaminen edellyttää työturvallisuuslainsäädännön tuntemuksen ohella tietämystä kyseisen teollisuuden alan ja työnantajan käytännöistä sekä alan tekniikasta. Erityispiirteenä on lisäksi työsuojeluviranomaisen (Aluehallintovirasto) asiantuntijarooli esitutkinnassa. Aluehallintovirasto suorittaa onnettomuustilanteissa tapaturmatutkinnan, tekee selvityksiä muun muassa häirintä- ja kiusaamistapauksissa ja tekee ilmoituksia poliisille.

Työrikosasioiden prosesseissa on olennaista, että asioiden selvittäminen ja puolustuksen rakentaminen aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Asianajajan rooli työrikosten tutkintavaiheessa on ennen kaikkea varmistaa, että viranomaiset saavat oikean käsityksen tapahtumien kulusta ja että riittävät selvitykset työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta toimitetaan tutkiville viranomaisille.

Asianajaja voi olla kuulusteluissa epäiltyjen avustajana, esittää lisäkysymyksiä ja näin varmistaa, että kaikki olennaiset asiat tulevat esille. Lisäksi asianajaja tarkastaa päämiehen ohella poliisin tekemät kuulustelukirjaukset ennen kuulustelupöytäkirjan allekirjoittamista. Puutteellinen selvitys tai yksittäinen väärä sanamuoto saattaa antaa virheellisen kuvan asiasta, minkä vuoksi kirjaukset on käytävä läpi huolellisesti. Työturvallisuuslainsäädäntö sisältää paljon juridista terminologiaa, mikä lisää mahdollisuutta, että kuulusteltava ilmaisee asioita epätäsmällisesti. Uhkana on, että syyte työnantajan edustajia kohtaan nostetaan puutteellisten tai väärien tosiasioiden perusteella.

Työrikoksissa on lisäksi jo tutkintavaiheessa tärkeää hahmottaa oikeat vastuutahot. Todelliset tehtävät ja toimivaltuudet ovat ratkaisevia, ei henkilön ammattinimike. Erityisesti rakennusalaan liittyy haastavia, usein myös työmaan eri toimijoiden keskinäisiin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä.

Huolellinen valmistautuminen sekä viranomaisen tekemään selvitykseen että poliisin kuulusteluihin on keskeistä. Tämä parantaa mahdollisuuksia, että asian tutkinta päättyy jo tutkinta- tai syyteharkintavaiheessa ilman erillistä oikeudenkäyntiä ja mahdollista rikosoikeudellista seuraamusta.